زندگی هديه ای ست خدایی، و نه اتفاقی ساده و کم ارزش به تصادف روزگار. جان يک انسان، جهانی ست كيميايی، و نه كالايی ارزان به آسانی.

بيماری چالشی ست طبیعی، و نه مصیبتی آسمانی، كه نتوان آن را در زمين مهار كرد. تنها يك عزم انسانی لازم است، تا بتوان تن را بهبود بخشيد و روان را رام و آرام كرد.

اگر طبیعت زیبا و بهاران زندگی، بر ما خوبی و نشاط و سلامت خواسته است، اين ماييم كه بايد اين همه را پاس بداريم و بر نیکی ها پایداری ورزيم.

بيماری گذرا ست. آنچه ماندنی ست، نيت های نیک و انسان دوستانه، و دست های التيام بخش و مهربانانه است تا بيمار را در تن بهبود بخشند و در جان اميد آفرينند.

ما به سهم انسانی خود در پی آن هستيم كه در كنار بهبود بخشی تن بيماران، جان و روان آنان را نیز به بهار امید و زندگی رهنمون باشيم.