مأموریت

 افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های سخت درمان و مراقبین آنها
از طريق توليد و تسهيل دسترسی به دانش مورد نياز

چشم انداز

مبتلایان به بیماری های سخت درمان و مراقبین آنها به سهولت به اطلاعات صحيح لازم برای بالا بردن کیفیت زندگی شان دسترسی دارند.