اعضای هیئت مدیره

دکتر نیلوفر سیدیان
عضو اصلی
مدیرعامل

دکتر سید حسن امامی رضوی
عضو اصلی
رئیس هیئت مدیره

دکتر صفیه السادات محیط
عضو اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مجتبی سالاری فر
عضو اصلی
خزانه دار

دکتر شهین غفاری
عضو اصلی

دکتر منیره حدادزاده
عضو علی البدل

دکتر عبدالرسول صداقت
عضو علی البدل

بازرسان

دکتر محمدرضا عابدی
بازرس اصلی

دکتر رضا رسولی
بازرس علی البدل