برنامه ها

برنامه اول

افزایش مهارت در ارائه خبر بد

مرداد تا اسفند ۱۳۹۶

هدف اصلی کانون بهار امید و زندگی، فعالیت در زمینه مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران سخت درمان و مراقبین آنها می باشد. چگونگی ارتباط پزشکان با بیماران یکی از عوامل تعیین کننده در یاری رساندن به بیمار و خانواده اوست که می تواند موجبات آرامش آنان را در مواجهه با اینگونه بیماری ها فراهم سازد.

پزشکان و سایر نیرهای خدمات درمانی برای آنکه بتوانند ارتباط مناسبی را با بیماران سخت درمان و نزدیکان آنها برقرار کنند باید آموزش های مناسب و ویژه ای را در این زمینه دیده باشند. یکی از این آموزش ها در زمینه چگونگی ارائه خبر بد ابتلا به بیماری سخت درمان است (breaking bad news).

هدف

ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری های سخت و خانواده آنها از طریق ارتقای مهارت چگونگی ارائه خبر ابتلا به بیماری سخت درمان برای نیروهای خدمات درمانی مانند پزشکان و دانشجویان پزشکی

توصیف پروژه

یکی از عوامل زمینه ساز برای کیفیت زندگی بالاتر بیماران و خانواده آنها، نوع و کیفیت خدماتی ست که در مراکز درمانی و توسط متخصصین به آنان ارائه می شود. این خدمات جنبه های متفاوتی دارد. یکی از مهمترین جنبه های این خدمات چگونگی ارتباط متخصص با بیمار و خانواده او و چگونگی ارائه خبر ابتلا به بیماری سخت درمان است.

متاسفانه آموزش مطلوبی در دوران آموزش پزشکی در زمینه چگونگی ارتباط با بیماران و ارائه خبر بد به آنان تدوین و اجرا نشده است. لذا تلاش برای افزایش دانش و ارتقای مهارت پزشکان در این زمینه می تواند علاوه بر تامین نیازهای بیماران و کاهش آلام آنان، سبب کاهش فرسودگی شغلی پزشکان و ارتقای شاخص های کیفی خدمات سلامت شود.

برای ارتقای این مهارت در پزشکان، علاوه بر افزایش دانش، لازم است نوع نگرش آنان نیز تغییر کند و موانع فرهنگی، روانشناختی و جامعه شناسی آن نیز از میان برداشته شود.

کانون بهار امید و زندگی با در نظر گرفتن زوایای گوناگون این موضوع، شش جلسه سخنرانی و گفتگو را تا پایان سال ۱۳۹۶ تدارک دیده است.

پنجشنبه ۲ شهریور

چگونه خبر بد را ارائه دهیم؟

دکتر فرهاد شاهی

گزارش جلسه

پنجشنبه ۶ مهر

اخلاق پزشکی در ارائه خبر بد

دکتر حمید نمازی

گزارش جلسه

پنجشنبه ۲۵ آبان

بیماران سخت درمان و ارائه خبر بد

دکتر مامک طهماسبی

پنجشنبه ۹ آذر

با بیمار چگونه باید از یک خبر بد سخن گفت؟

دکتر پیمان متین

پنجشنبه ۷ دی

مسائل وجودی پزشکان و ارائه خبر بد

دکتر سپیده حبیب

برنامه دوم

ارائه مراقبت های حمایتی برای بیماران سرطانی

مرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

تدوین جزئیات این برنامه در دست تهیه است.
بدیهی است که تامین نیازهای انسانی و مالی این برنامه پیش شرط اجرایی شدن آن است.

تمرکز خدمات موجود در سیستم سلامت و بهداشت بر درمان جسمی بیمار، عدم دسترسی بیمار به دانش مورد نیاز، و نیز نبود بینش و امکانات کافی برای مراقبت های تسکینی و حمایتی در مراحل پایانی زندگی، موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها می شود که به نوبه خود، علاوه بر مشکلات فردی و جمعی، بار مالی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند.

هدف

ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها از طریق:

 • ارائه اطلاعات
 • ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره
 • ایجاد ارتباط با گروه های حمایتی
 • ارائه خدمات کل نگر

توصیف پروژه

در مرحله آمادگی این پروژه ابتدا محتوای مورد نیاز تهیه و نیروی انسانی لازم جذب و توان افزایی می شوند. همزمان ابزارهای ارتباطی برای ارتباط با مراکز تسکینی و حمایتی ایجاد می گردد. سپس در مرحله اجرا خدمات مورد نظر به شیوه های گوناگون ارائه شده و به دنبال آن در مرحله پیگیری، خدمت ارائه شده ارزیابی و ادامه خدمات برنامه ریزی می گردد.

جامعه هدف

جامعه هدف برای پروژه حاضر، بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان هستند که در شهر تهران و یا مراکز درمانی در دسترس کانون در سایر شهرها، در مراحل ذیل قرار دارند:

 • تشخیص
 • درمان
 • پس از درمان
 • مرحله پایانی زندگی

چگونگی خدمات 

 • ارائه اطلاعات مورد نیاز به بیمار در ۴ جلسه خصوصی و ۴ جلسه گروهی، و فراهم نمودن امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر در فضای مجازی یا به صورت چاپی
 • شرکت در ۱۲ جلسه مشاوره خصوصی، ۱۰ جلسه مشاوره گروهی، و فراهم نمودن امکان دسترسی به دانش روانشناختی در فضای مجازی یا به صورت چاپی
 • شرکت در ۱۰ جلسه گروه حمایتی و فراهم نمودن امکان دسترسی به افراد هم تجربه در فضای مجازی
 • ارجاع بیمار به مراکز خدمات کل نگر (ورزش، مشاوره تغذیه و …)